اعضای هیئت مدیره

آقای رحمت اله نادری

رئیس هیئت مدیره

آقای مهدی آقازینلی

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمد علی اخباری

عضو اصلی هیئت مدیره

مدیران شرکت

آقای رضا درباری

مدیرعامل

آقای امیرحسین صدیقیان

مدیر مالی و اداری

آقای نیما نوابی

مدیر بازرگانی

آقای هوتن مرادی

مدیر تولید

سهامداران

آتیه فولاد
نقش جهان

شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه

شرکت سرمایه گذاری
توکا فولاد

شرکت بازرگانی
توکا تدارک

شرکت صنایع برش ورق‌های فولادی مبارکه

شرکت فولاد گستران
هرمزگان

شرکت آتیه فولاد معدن پارسیان

سهامداران

آتیه فولاد
نقش جهان

شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه

شرکت سرمایه گذاری
توکا فولاد

شرکت بازرگانی
توکا تدارک

شرکت صنایع برش ورق‌های فولادی مبارکه

شرکت فولاد گستران
هرمزگان

شرکت آتیه فولاد
معدن پارسیان